اثر روغن زیتون ازن دار شده روی کیست ژیاردیا لامبلیا

اثر روغن ازن  روی کیست ژیاردیا لامبلیا

چكيده فارسي عنوان : بررسي اثر روغن زیتون ارگانیک فوق بکر ازن دار شده روی کیست ژیاردیا لامبلیا استاد راهنما : دكتر رضا قاسمي خواه، دكتراي تخصصي انگل شناسي، استاديار دانشگاه اساتيد مشاور: دکتر زهرا اسلامي راد، دكتراي تخصصي انگل شناسي، استاديار دانشگاه دكتر حسين سرمديان، متخصص بيماريهاي عفوني، دانشيار دانشگاه دکتر هادی شفيعي ، دكتراي تخصصي شيمي ، استاديار دانشگاه نگارش و پژوهش : نجمه سادات بلند نظر مقدمه ژيارديا لامبليا از شايع‌ترين انگل‌هاي روده‌اي در ایران بخصوص نواحی شمالی است که از تمام نقاط دنیا گزارش شده است. میزان الودگی آن در مناطق مختلف جهان از 1 تا 25 درصد متفاوت است. عامل ژيارديازيس، يك انگل بيماري‌زاي تاژك‌دار است كه در سراسر جهان و در آب و هواي معتدل و گرمسيري يافت مي‌شود و مي‌تواند باعث بيماري اسهال به خصوص در كودكان و سوء‌جذب روده‌اي و از دست دادن وزن شود. با توجه به انتظار مقاومت انگل به دارو در کشور ما، پیشگیری و درمان این بیماری بویژه در کودکان بسیار ضروری است. روش كار غربالگری افراد مبتلا به ژیاردیا خصوصاً کارکنان بخشهای تولید غذا بصورت دوره‌ای در مراکز بهداشت هر شهرستان انجام شد و طبق هماهنگی قبلی با مرکز بهداشت شهرستان اراک نمونه هاي جمع آوری شده به آزمایشگاه محل کار ارسال شدند. نمونه‌ها از جهت وجود کیستهای سالم و فراوان از طریق اسمیر مدفوع مشاهده و تایید شد. در 7 لوله فالکون كه حاوي 500 میکرولیتر از روغن ارگانیک فوق بکر ازن دار شده 12 ساعته (گروه1) ،24 ساعته (گروه2) ، 36 ساعته (گروه3) ،48 ساعته (گروه4) ، 60 ساعته (گروه5) ، روغن زیتون ازن دار نشده (گروه6) و سرم فیزیولوژی (گروه7) مي‌باشد ،به میزان 300 میکرولیتر از محلول کیست تخليص شده ژیاردیا اضافه كرده و در دمای محیط قرار داده و هر چهار ساعت یک بار تا جایی که به مرگ و میر 100% برسیم از طریق رنگ آمیزی و میکروسکوپ نوری مشاهده می کنیم.جهت تاثیرگذاری ماده موثره می‌بایست رنگ آمیزی کیست ها با استفاده از ائوزین انجام شود. جهت رنگ امیزی ابتدا لوله حاوی روغن و کیست را در سانتریفیوژ با دور rpm 1500 به مدت یک دقیقه قرار داده و کیست در پایین لوله و روغن در سطح بالایی قرار می‌گیرد. سپس روی لام یک قطره از رنگ ائوزین ریخته و با استفاده از سمپلر به میزان 50 میکرولیتر از کیست برداشته به رنگ اضافه كرده و بمدت یک دقیقه صبر كرده و سپس با عدسی 40 میکروسکوپ نوری مشاهده مي‌ کنیم. با شمارش کل کیست ها و کیست های رنگ شده به میزان کشندگی روغن زیتون ارگانیک فوق بکر ازن دار شده پی برده شد. يافته‌ها بین گروه های مختلف با غلظت های متفاوت و میانه زمان رسیدن به کشندگی100% اختلاف معناداری وجود داشت(01/0 P-value <). زمان بعنوان یک عامل مثبت با ضریب رگرسیونی و P-value قابل توجه در مطالعه نشان داده شد. به عبارت دیگر در هرکدام از گروهها با گذشت زمان تا 48 ساعت درصد کشندگی بطور معنی دار افزایش یافت. غلظت‌های مختلف ازن در هر زمان اندازه گیری ، نسبت به گروه سرم (گروه7) درصد کشندگی مختلف و معنی داری را نشان دادند بگونه ای که با افزایش غلظت درصد کشندگی نسبت به سرم(گروه7) افزایش می‌یافت. تنها در گروه 12 ساعته (گروه1) طی 48 ساعت اول مطالعه ارتباط بصورت معنی دار افزایش نیافت. البته اختلاف معنی دار در این گروه نسبت به سرم (گروه7) در درصد کشندگی با گذشت زمان خود را نشان داد. گروه های مختلف با در نظر گرفتن زمان نسبت به هم و نسبت به سرم در درصد کشندگی اختلاف معنی داری داشتند و ضریب رگرسیون با افزایش غلظت بطور واضحی افزایش می یافت و این از تاثیر روغن زیتون ازن دار شده روی کیست ژیاردیا خبر می داد. نتيجه گيري نتايج حاصل از مطالعه ما نشان داد که ازن می تواند در قالب روغن زیتون ارگانیک فوق بکر با ماندگاری بالا نتیجه مطلوبی را در از بین بردن کیست ژیاردیا لامبلیا، این انگل شایع بگذارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *