مقالات

اثر روغن زیتون ازن دار شده روی کیست ژیاردیا لامبلیا

اثر روغن ازن  روی کیست ژیاردیا لامبلیا چكيده فارسي عنوان : بررسي اثر روغن زیتون ارگانیک فوق بکر ازن دار شده روی کیست ژیاردیا لامبلیا استاد راهنما : دكتر رضا قاسمي خواه، دكتراي تخصصي انگل شناسي، استاديار دانشگاه اساتيد مشاور: دکتر زهرا اسلامي راد، دكتراي تخصصي انگل شناسي، استاديار دانشگاه دكتر حسين سرمديان، متخصص بيماريهاي عفوني، دانشيار دانشگاه دکتر هادی …

Read More »