کاهش بارمیکروبی تعدادی از پاتوژنها

لیست ویروس ها و باکتری ها

Check Also

استفاده از ازن درکشاورزی و گلخانه ها

استفاده از آب ازونه (حاوی اتم اکسیژن) در آبیاری گیاهان باعث افزایش اکسیژن در ریشه …

* لیست کاهش بارمیکروبی تعدادی از ویروسها وباکتریها

لیست کاهش بارمیکروبی تعدادی از ویروسها وباکتریها با غلظت ازن و مدت زمان ازبین بردن آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

* کاربرد اکسیژن فعال برای ضدعفونی مرغ، ماهی و گوشت قرمز

ضدعفونی مرغ، ماهی و گوشت قرمز     حذف آلاینده های میکروبی موجود درسطح پوست، جلوگیری …